cestovná kancelária Saffari

Úvod

O nás

Kontakt


Dovolenka na Thassose podľa Vašich predstáv... CK Saffari je touroperator pre ostrov Thassos od roku 1994 

návrat k moru, návrat k ľuďom návrat k sebe. návrat tam, kam patríte.
 
 

Sledujte naše ponuky na facebooku
VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA ZÁJAZDE

1.Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi CK SAFFARI a objednávateľom vzniká podpísaním a v prípade elektronickej komunikácie – objednávka e-mailom – dňom uhradenia zálohy Zmluvy o zájazde objednávateľom a jej následným prevzatím a potvrdením zo strany CK. Objednávateľ ručí za plnenie záväzkov za všetky osoby, ktoré uviedol v zmluve. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú: CK SAFFARI spol. s r. o, Pri Vinohradoch 269/B, 831 06 Bratislava IČO:45588350

(ďalej len CK) a objednávateľ, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. CK môže do zmluvného vzťahu vstúpiť prostredníctvom autorizovaných predajcov potvrdením zo strany CK. Objednávateľ ručí za plnenie záväzkov za všetky osoby, ktoré uviedol v zmluve. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:

CK SAFFARI spol.s r.o, Pri Vinohradoch 269/B 83106 Bratislava IČO:45588350 (ďalej len CK) a objednávateľ, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba

 

2.Práva a povinnosti objednávateľa

Objednávateľ má právo: na riadne poskytnutie objednaných a zaplatených služieb *vyžadovať od CK informácie o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa dohodnutých a zaplatených služieb *reklamovať nedostatočne poskytnuté služby podľa pokynov v bode 6.*byť neodkladne informovaný o prípadných zmenách v zmluve dohodnutých službách * obdržať podrobné informácie na zájazd, ktoré neboli obsiahnuté v katalógu a v Zmluve o obstaraní zájazdu a to najneskôr 7 dní pred odchodom na zájazd, pred začatím zájazdu a písomne oznámiť CK, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, uvedená v oznámení. Objednávateľ tak môže urobiť do 40 dní pred začiatkom zájazdu. Oznámenie musí obsahovať aj vyjadrenie nového objednávateľa, že

súhlasí so všetkými podmienkami zmluvy. Pôvodný a nový objednávateľ spoločne zodpovedajú za zaplatenie zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú* žiadať od CK (pokiaľ je to možné) zmenu služieb dohodnutých v zmluve o zájazde* Vykonanie takýchto zmien môže podliehať zaplateniu poplatku vo výške 35€ za jednu zmenu. Ide o zmenu mena, termínu, nástupného miesta a pod*O túto zmenu je možné požiadať do 40 dní pred začiatkom zájazdu 8/odstúpiť od zmluvy podľa článku č. 5

Objednávateľ má povinnosť: uviesť úplné a správne údaje požadované v Zmluve o obstaraní zájazdu, vrátane akýchkoľvek zmien v týchto údajoch*zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom 4 týchto Všeobecných podmienok*prevziať od CK doklady potrebné pre čerpanie služieb, a to najneskôr 7 dní pred zájazdom*V prípade, že 7 dní pred odchodom objednávateľ tieto pokyny nemá, je povinný o tom informovať CK. Ak objednávateľ sám neoznámi CK, že pokyny na zájazd neobdržal, CK SAFFARI má za to, že objednávateľ pokyny obdržal včas a úplne, pri zahraničných zájazdoch mať u seba platné cestovné doklady, prípadne víza, splniť si očkovania a ďalšie náležitosti, ktoré sa v danej krajine požadujú, pri osobách mladších ako 15 rokov zabezpečiť ich dohľad, počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných zákazníkov, dodávateľov služieb, alebo CK SAFFARI, riadiť sa pokynmi sprievodcu a dodržiavať program zájazdu* V prípade, ak objednávateľ poruší a ohrozí priebeh zájazdu, prípadne poruší právne predpisy navštíveného štátu, môže byť vylúčený zo zájazdu a nemá nárok na náhradu nevyužitých služieb, alebo na úhradu nákladov, ktoré mu potom vzniknú* nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov

 

3.Práva a povinnosti CK SAFFARI

Práva a povinnosti CK sú určené zodpovedajúcimi právami a povinnosťami objednávateľa. CK má právo: zmeniť program zájazdu, presunúť dobu konania zájazdu alebo zájazd zrušiť v prípade, ak nastanú závažné , nepredvídané alebo neobvyklé okolnosti brániace poskytnutiu vopred dohodnutých služieb, zmeniť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k zmene kurzu € o viac ako 5% odo dňa vypracovania cenovej kalkulácie zájazdu, alebo dôjde k zvýšeniu cien PHM, cestných, letiskových a iných poplatkov ovplyvňujúcich cenu zájazdu CK je povinná: mať uzavretú zmluvu o poistení pre prípad úpadku CK, na základe ktorej vzniká objednávateľovi v prípade úpadku CK právo na poistné plnenie* Pred uzavretím zmluvy o zájazde presne a pravdivo informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu *Pri zmene podstatnej podmienky zmluvy navrhnúť zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena vedie k zmene ceny, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí oznámiť CK v lehote stanovenej

cestovnou kanceláriou *ak po začiatku zájazdu CK neposkytne objednávateľovi riadne služby, alebo ich časť, alebo zistí, že ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie nie je možno zabezpečiť inak ako poskytnutím služieb nižšej kvality než sú služby uvedené v zmluve, je CK povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi

objednanými a poskytnutými službami. Ak náhradnú službu nemožno nezabezpečiť, alebo ju objednávateľ neprijme, je CK povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu.

 

4. Platobné podmienky

Záväzná cena zájazdu je uvedená v Zmluve o obstaraní zájazdu. Ceny uvádzané v katalógoch CK môžu byť v niektorých prípadoch len orientačné. CK je oprávnená požadovať preddavky pred uskutočnením zájazdu v tomto časovom rozvrhu: pri podpise zmluvy 50% z hodnoty objednaných služieb a 100% z komplexného cestovného poistenia *jeden mesiac pred začiatkom zájazdu doplatok do plnej výšky objednaných služieb *v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako jeden mesiac pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100% z ceny služieb. *Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny objednaných služieb *V prípade, že objednávateľ nedodrží splátkový kalendár, CK je oprávnená odstúpiť od zmluvy o zájazde a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku 5.

 

5. Odstúpenie od zmluvy

CK môže pred začatím zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu, alebo z dôvodu porušenia povinnosti objednávateľom, ktoré boli dohodnuté v zmluve resp. v bode 2. Všeobecných podmienkach účasti na zájazde. Objednávateľ má právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu, alebo z dôvodu porušenia povinností CK. Oznámenie o odstúpení spíše objednávateľ a doručí ho CK.

Ak je dôvodom odstúpenia porušenie povinností CK, je CK povinná bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi sumu, ktorú od neho dostala. Právo objednávateľa na náhradu preukázanej škody týmto nie je dotknuté. Ak dôvodom odstúpenia nie je porušenie povinnosti CK, alebo ak CK odstúpi od

zmluvy pre porušenie povinnosti objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty.

Výška pokuty je stanovená podľa počtu dní pred realizáciou zájazdu nasledovne:

45 a viac dní – skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 59€/osoba 

*44–22 dní -skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 40% z vopred stanovenej ceny

*21–15 dní - skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 60% z vopred stanovenej ceny

*14–5 dní - skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 80%z vopred stanovenej ceny

* 4 a menej dní - 100% z vopred stanovenej ceny.

Pri určení počtu dní pre stanovenie zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Tento deň sa započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň odletu, odchodu alebo nástupu na zájazd. CK má právo odrátať zmluvnú pokutu zo zaplateného preddavku a zároveň je povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi časť preddavku prevyšujúcu zmluvnú pokutu.

 

6. Zodpovednosť za škody

CK zodpovedá objednávateľovi za plnenie služieb bez ohľadu na to, či tieto služby mala splniť CK, alebo iní dodávatelia služieb v rámci zájazdu. CK nezodpovedá za služby mimo rámec zájazdu, ktoré si zákazník objednal na mieste u sprievodcu, v hoteli resp. u inej osoby. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti CK alebo na okolnosti zo strany zákazníka, na základe ktorých zákazník nevyužije služby

zabezpečené CK nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu alebo na zľavu z ceny týchto služieb. CK nezodpovedá za prípadné meškanie dopravných prostriedkov a upozorňuje na jeho možnosť z dôvodu čakania na hraničných prechodoch, preplnených vzdušných koridoroch z dôvodov nepriaznivého počasia i z iných dôvodov. V prípade takéhoto meškania CK nezodpovedá za škodu spôsobenú zákazníkom, treťou osobou, ktorá nie je spojená

s poskytovaním zájazdu, alebo za udalosť, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností.

 

7. Reklamácia služieb

V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je nižšia ako dohodnutá, má objednávateľ právo tieto služby reklamovať. Účastník je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, priamo na mieste poskytovania služieb. Táto súčinnosť objednávateľa pri reklamácii je nevyhnutná k tomu, aby bol závadný stav urýchlene odstránený, služba doplnená, alebo poskytnutá nová. Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a zjednať nápravu, spíše objednávateľ so zástupcom CK alebo s dodávateľom služieb reklamačný protokol. Protokol podpíše zástupca CK alebo dodávateľ služieb a objednávateľ. Tento potvrdený reklamačný protokol je objednávateľ povinný predložiť pri reklamácii v CK. Svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť v CK bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od ukončenia zájazdu. Účastník berie na vedomie, že z takejto reklamácie z dôvodu vadnej služby je oprávnený nárokovať si čiastku, ktorá bude vypočítaná ako rozdiel medzi dohodnutou a skutočne poskytnutou službou, podľa platných cenníkov príslušnej sezóny.

 

8. Poistenie

Komplexné cestovné poistenie nie je zahrnuté v cene zájazdu. Rozsah komplexného cestovného poistenia je uvedený v zmluve o obstaraní zájazdu. Poistný vzťah vzniká prostredníctvom CK priamo medzi objednávateľom a poisťovacou spoločnosťou, ktorá v prípade poistnej udalosti jedná priamo s účastníkom zájazdu. CK Saffari uzavrela s Európskou cestovnou poisťovňou   povinné zmluvné poistenie proti úpadku v súlade s predpisom 281/2001 Z. z.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné podmienky účasti na zájazde CK SAFFARI sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o zájazde. Platia pre všetky zájazdy organizované CK SAFFARI spol.s.r.o.. Vzťahy medzi objednávateľom a CK, ktoré nie sú upravené zmluvou a jej neoddeliteľnými súčasťami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona o zájazdoch, Občianskeho zákonníka, a ostatnými platnými súvisiacimi predpismi. CK Saffari spol.s.r.o sa zaväzuje spracovávať osobné údaje o klientoch v súlade s Zákonom o spracovaní osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). V prípade nedodržania podmienok účasti na zájazde klientom, CK Saffari považuje zmluvu za neplatnú.

 

 Nestihli ste zľavu? Kúpte si EGOCARD a máte garanciu - 15%

 

Komplexné cestovné poistenie Europska cestovná poisťovňa

 

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI?